• Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng
  • 03/07/2019
  • ĐTO - Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTG ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt nguyên tắc thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng và lộ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.
Xem tin đã đăng theo ngày: