Nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Cập nhật ngày: 04/07/2014 06:56:45

Ngày 3/7/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp có các đồng chí cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 8/5 - 14/5/2014, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã tiến hành hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng, như: tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về văn hóa và ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quy chế bầu cử trong Đảng; quyết định tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cho ý kiến về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, hội nghị Trung ương 9 là một trong những hội nghị đặc biệt quan trọng. Trong đó, nội dung được hội nghị thông qua có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, mang tính cấp bách, trước mắt. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao trong nhận thức về sự cần thiết ban hành, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung nghị quyết và các chủ trương của hội nghị Trung ương 9. Từ đó, nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị mình công tác. Đồng chí yêu cầu sau hội nghị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc triển khai tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đến tận cơ sở; xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện nghị quyết. Các cấp ủy cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn