Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 10/07/2020 06:00:38

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Mặc dù tình hình kinh tế cả nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt nội lực, huy động tối đa các nguồn lực, kinh tế của Tỉnh vẫn tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện; Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả. Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại kết quả tích cực, tạo sự lan toả rộng khắp. Môi trường khởi nghiệp được quan tâm kiến tạo, từng bước tạo được phong trào khởi nghiệp trong nhân dân. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ hợp tác với nhiều nước, vùng lãnh thổ được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với quyết tâm chính trị cao, trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tập trung công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

3.2. Hạn chế

Tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Nông nghiệp phát triển chưa bền vững. Sản xuất công nghiệp quy mô và tính đa dạng chưa cao, chưa có bước đột phá. Lĩnh vực dịch vụ có tăng trưởng nhưng chưa vững chắc, dịch vụ du lịch quy mô nhỏ. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ và còn nhiều yếu kém. Thu hút đầu tư còn hạn chế, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Quản lý tài nguyên còn bất cập, việc tích tụ, tập trung đất đai chưa phổ biến để làm cơ sở sản xuất hàng hoá lớn. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra; chưa có nhiều giải pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là thanh thiếu niên.

Tình hình an ninh trên một số lĩnh vực chưa thật vững chắc; tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn ma tuý chưa được đẩy lùi. Công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa đáp ứng yêu cầu. Tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt.

Công tác triển khai nghị quyết, chỉ thị có mặt chưa sâu, chưa phù hợp cho từng đối tượng; ý thức tự giác của một số cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết, chỉ thị chưa cao. Tính phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn yếu. Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động. Một số cấp uỷ chậm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo. Các biểu hiện nể nang, ngại va chạm trong công tác xây dựng Đảng chậm được khắc phục. Công tác quy hoạch cán bộ chưa chặt chẽ, còn hình thức. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số nơi còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa thật nghiêm, số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý còn chậm. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng chưa nghiêm, đảng viên vi phạm còn ở mức cao; tỷ lệ đảng viên ra khỏi Đảng, bị xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị còn nhiều.

(Còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác