Đổi mới quy trình đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa

Cập nhật ngày: 20/06/2019 06:48:23

Hiện nay, tất cả các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa như: “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm văn minh đô thị”, “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” đều được thực hiện theo quy trình thủ tục hành chính tại Quyết định số 243/QĐ-UBND-HC ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.


Quy trình đánh giá và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND.HC ngày 12/6/2019 Quy định Tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sửa đổi Quyết định số 990/QĐ-UBND.HC ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh). Theo đó, nội dung hướng dẫn được điều chỉnh, thay đổi về tiêu chuẩn, tiêu chí, bổ sung những trường hợp không được xét các danh hiệu văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đặc biệt là về quy trình, thời gian đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện theo hướng tinh gọn, triển khai từng bước cụ thể và đảm bảo đúng quy trình thủ tục hành chính theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Mỗi danh hiệu văn hóa sẽ có quy trình đánh giá và công nhận riêng để đảm bảo chất lượng. Điểm mới là: Thời gian tổ chức bình xét và báo cáo kết quả bình xét bắt đầu từ ngày 20/11 và kết thúc trước ngày 20/12 hàng năm (trường hợp đặc biệt thời gian bình xét phải thực hiện trước ngày 30/1 của năm tiếp theo) và thực hiện công khai thủ tục hành chính và kết quả thủ tục hành chính về xét tặng các danh hiệu văn hóa theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Việc sửa đổi, bổ sung các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là việc thực hiện đúng quy trình, trình tự thời gian, đúng thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia, là động lực để nhân dân phấn đấu để được công nhận. Qua đó, công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực góp phần đưa các danh hiệu này đi sâu vào đời sống xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.

TÀI LINH

Gửi bình luận của bạn