18 tỷ đồng đầu tư xây dựng bổ sung 6 công trình Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng

Cập nhật ngày: 17/10/2019 17:42:27

ĐTO - UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng bổ sung 6 công trình Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (VH-HTCĐ) cho các xã: Hòa Tân và Tân Phú Trung (huyện Châu Thành); xã Ba Sao (huyện Cao Lãnh); xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười); xã Bình Phú (huyện Tân Hồng); xã Bình Thạnh (TX.Hồng Ngự). Với tổng kinh phí hỗ trợ là 18 tỷ đồng (mỗi công trình được hỗ trợ 3 tỷ đồng), từ nguồn vốn thuộc Chương trình xây dựng Trung tâm VH-HTCĐ cấp xã giai đoạn 2016-2020.


Trẻ em nông thôn đọc sách tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng

Đồng thời, giao UBND các huyện, thị xã được hỗ trợ tổ chức lập hồ sơ, thủ tục và thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm VH-HTCĐ theo đúng quy định của nhà nước, chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng để các công trình được đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ các hạng mục, nhằm đạt mục đích sử dụng hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án nêu trên, tham mưu UBND tỉnh để trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch bố trí vốn đầu tư. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tổng hợp hồ sơ, thủ tục, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng Trung tâm VH-HTCĐ cấp xã giai đoạn 2016-2020.

NHẬT MAI

Gửi bình luận của bạn