Chấn chỉnh công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng

Cập nhật ngày: 31/03/2024 18:56:40

ĐTO - Qua kết luận thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kết luận thanh tra tại cơ quan, địa phương. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, mâu thuẫn về quy định của pháp luật để kiến nghị cấp trên; chấn chỉnh công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền. Đồng thời rà soát, tổng hợp những bất cập, mâu thuẫn quy định của pháp luật, trên lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, dẫn đến nhận thức khác nhau hoặc quy định chưa phù hợp thực tiễn, tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) và cơ quan có thẩm quyền để chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, để đảm bảo thống nhất nhận thức chung trong thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị ở các địa phương còn thiếu (nhất là quy hoạch chi tiết đô thị); quy chế quản lý kiến trúc để có căn cứ quản lý trật tự xây dựng đô thị và cấp Giấy phép xây dựng; triển khai quản lý không gian ngầm đô thị, quản lý cây xanh đô thị theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp các quy hoạch xây dựng chưa trình Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp trong cuộc họp gần nhất; chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ xây dựng nói chung, nhất là lưu trữ hồ sơ quy hoạch, cấp Giấy phép xây dựng; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn