CHÂU THÀNH

Tập trung phòng, chống ma túy trên địa bàn

Cập nhật ngày: 09/11/2019 06:21:45

ĐTO - Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện - Thực trạng và giải pháp”. Báo cáo tại hội thảo về tình hình, công tác phòng, chống MT (MT); kết quả thực hiện mô hình điểm về cai nghiện MT tại cộng đồng ở xã Tân Nhuận Đông đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều ý kiến tại hội thảo tập trung đánh giá thực trạng, tình hình người nghiện MT trên địa bàn huyện; phân tích tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý người nghiện MT ngoài xã hội và đề ra các giải pháp khắc phục. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác quản lý, giáo dục người nghiện tại gia đình và thủ tục xác định tình trạng nghiện của người sử dụng trái phép chất MT để đưa đi cai nghiện bắt buộc.


Khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và ma túy trên địa bàn huyện Châu Thành

Nhìn chung, công tác phòng, chống MT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh, chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia, phối hợp phòng, chống MT. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn quán triệt phương châm “Lấy phòng ngừa là chính” trong phòng, chống MT, do đó cần quan tâm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội. Trong đó, tăng thời lượng phát sóng về tác hại cũng như cách phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn MT trên các phương tiện truyền thông, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,... hạn chế sử dụng những hình ảnh, khẩu hiệu gây phản cảm hoặc tạo cho người đã và đang nghiện MT cảm thấy bị cộng đồng kỳ thị, xa lánh.

Bên cạnh đó, địa phương quan tâm thực hiện tốt chương trình giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng, chống MT trong các trường học nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về tác hại, mức độ nguy hiểm của MT, từ đó tích cực tham gia ngăn chặn MT xâm nhập vào trường học. Thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện MT trên địa bàn huyện đến năm 2020. Trong đó, chú trọng tổ chức công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng sau khi cai nghiện trở về địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghiện. Lực lượng Công an bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt đối tượng trong danh sách và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm pháp về MT; thường xuyên phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng cụ thể để có giải pháp quản lý phù hợp.

Tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, việc phối hợp phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, không qua loa, hình thức. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn MT; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về MT, chọn một số vụ điển hình để xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất sử dụng trong y học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình về cai nghiện MT tại cộng đồng xã Tân Nhuận Đông và nhân rộng ở các xã, thị trấn còn lại trên cơ sở tận dụng những điều kiện sẵn có của địa phương... nhằm quyết tâm kiềm chế và từng bước đẩy lùi tệ nạn MT trên địa bàn huyện Châu Thành.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn