Đổi mới phương thức lãnh đạo, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Cập nhật ngày: 17/06/2013 04:36:39

Thời gian qua, các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cao Lãnh tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, sinh hoạt bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, thực hiện và mở rộng chế độ chất vấn trong các kỳ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cao Lãnh đã ban hành Quy định về tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy.

Thành ủy Cao Lãnh tập trung lãnh đạo các chi, đảng ủy cơ sở ban hành nghị quyết của cấp ủy theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tác động lớn, bảo đảm tính khoa học, khả thi; đồng thời tăng cường và đề cao trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của các tổ chức và cá nhân được cấp ủy phân công chủ trì thực hiện nghị quyết.

BTV Thành ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU (khóa IX) của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đến năm 2015. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng được tăng cường củng cố đủ về số lượng, nâng dần chất lượng nguồn lực cán bộ và có sự chuyển biến mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhiều mô hình hoạt động thiết thực, có hiệu quả được nhân rộng, được quần chúng đồng tình ủng hộ, tạo được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trên cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, BTV Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu Thành ủy tập trung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, hướng dẫn hoàn thiện quy chế làm việc, kiện toàn các chi, đảng bộ cơ sở, thực hiện công tác kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) và Quy định số 10-QĐ/TU, số 11-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy quy định nhiệm vụ của chi bộ khóm, ấp trực thuộc đảng ủy xã, phường và các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, BTV Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát, hướng dẫn các chi, đảng ủy cơ sở sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các hướng dẫn về quy chế làm việc của đảng ủy cơ sở xã, phường, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú, hướng dẫn hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ ở các loại hình cơ sở đảng đúng quy định.

Trên cơ sở đó các chi, đảng ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động và sinh hoạt Đảng. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng loại hình được BTV Thành ủy quan tâm lãnh đạo chặt chẽ và sắp xếp một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bước đầu đã phát huy hiệu quả, nhất là hoạt động ổn định.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn