Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 26/03/2024 13:24:54

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240326012543dt2-6.mp3

 

ĐTO - Trong quý I/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai tích cực, đồng bộ tất cả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) do UBND tỉnh giao, nhất là công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành về CCHC; kiểm soát và truyền thông các hoạt động kiểm soát TTHC. Đồng thời quyết tâm cải tiến lề lối làm việc mạnh mẽ, phấn đấu đáp ứng đến mức cao nhất yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ngành tỉnh  được giám sát chặt chẽ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành kế hoạch về CCHC năm 2024 với các nội dung nhiệm vụ cụ thể và đã triển khai thực hiện. Qua công tác triển khai thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh quán triệt đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và phân công cụ thể thực hiện những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch CCHC. Văn phòng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC trong nội bộ cơ quan, theo dõi quá trình phối hợp thẩm định các hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời giám sát chặt chẽ các hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ngành tỉnh tại Trung tâm Hành chính công.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công tiếp tục cập nhật, đăng tải các bài viết, tin tức tình hình và kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh về hoạt động kiểm soát TTHC, hoạt động của Trung tâm Hành chính công; thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, nhất là Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Tháp để đưa các tin tức, các bài trả lời phỏng vấn về các hoạt động chỉ đạo, điều hành CCHC của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Để thực hiện thống nhất, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024. Qua thực hiện, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được kiện toàn và khắc phục những hạn chế qua các đợt kiểm tra kiểm soát TTHC và kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp nhằm bảo đảm việc kết nối, thực hiện giải quyết TTHC tại 3 cấp chính quyền, số hóa quy trình, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo quy định và bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia.

UBND tỉnh thực hiện quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo trình tự, thời gian theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử tại UBND cấp huyện, cấp xã; tiếp tục sử dụng kết quả đánh giá của Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC trên Cổng DVC quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành việc giải quyết TTHC, cung cấp các DVC trên địa bàn tỉnh.

Việc chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tỉnh đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với 11 lĩnh vực cấp tỉnh, 12/12 huyện, thành phố với tất cả các lĩnh vực và 41 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả cao, góp phần giảm được biên chế công chức, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, chi tiêu thường xuyên; giảm số lượng công chức thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Nhằm đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng DVC quốc gia, UBND tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến cải cách TTHC của Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ trong Chương trình hành động năm 2024 của UBND tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ, chỉ tiêu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đẩy mạnh thực hiện DVC trực tuyến, rà soát tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng Tháp đã tích hợp, cung cấp được hơn 1.046 DVC trực tuyến toàn trình và một phần trên Cổng DVC quốc gia.

Về cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh, có 841 DVC toàn trình (đạt 48,36%) và 561 DVC một phần (đạt 32,26%); tiếp tục đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến; tích hợp, cung cấp 100% TTHC có đủ điều kiện lên DVC trực tuyến toàn trình trên Cổng DVC quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tích hợp, cung cấp lên Cổng DVC quốc gia đối với các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận dưới hình thức trực tuyến trong quý I đạt 51,91%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 35,66%; thực hiện giảm 50% mức thu áp dụng cho các loại phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp DVC bằng hình thức trực tuyến theo Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh để khuyến khích người dân thực hiện...

Trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, hạ tầng mạng nội bộ, Internet, đường truyền hội nghị trực tuyến được đầu tư nâng cấp, có đường mạng dự phòng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin đa phương tiện về chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các thông tin liên quan đến Chính quyền số lên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó giảm phát hành văn bản giấy, tiết kiệm chi phí và phù hợp với quá trình chuyển đổi số của tỉnh và 100% công chức, viên chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc...

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên  truyền và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch CCHC của tỉnh; theo dõi thực hiện tốt công tác kiểm soát, công bố và cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ngành tỉnh nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện các TTHC liên thông, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời hạn thực hiện TTHC; tạo điều kiện để công chức tự nâng cao trình độ, kiến thức năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực CCHC; tăng cường ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ...

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn