• Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến
  • 04/07/2018
  • Trong 2 ngày 2 - 3/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) tổ chức 2 lớp tập huấn trực tuyến sử dụng dịch vụ công đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bưu điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Xem tin đã đăng theo ngày: