Đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt nơi cư trú

Cập nhật ngày: 05/12/2012 04:31:11

Tính đến đầu năm 2012, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 778 tổ chức cơ sở đảng, có 42.964 đảng viên. Trong đó, có 28.952 đồng chí thuộc đối tượng thực hiện giới thiệu theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (gọi chung là đảng viên sinh hoạt nơi cư trú), chiếm 67,38%; đã giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú là 28.235 đồng chí, chiếm 97,52% so với tổng số đảng viên thuộc diện giới thiệu. Tỷ lệ đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cứ trú tăng theo từng năm (năm 2006 là 94%, đầu năm 2012 là 97,52%). Số đảng viên chưa được giới thiệu là do mới kết nạp và nơi khác chuyển về chưa làm thủ tục.

Các đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú được cấp ủy cơ sở tiếp nhận, tạo điều kiện để tham gia sinh hoạt cũng như thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Trong đó, số đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng quy định chiếm trên 93%, số còn lại tham gia một lần hoặc vắng có xin phép chi ủy nơi cư trú. Các chi bộ duy trì chế độ đảng viên sinh hoạt nơi cư trú 2 kỳ/năm. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ có đại diện cấp ủy cơ sở nơi cư trú tham dự, thông báo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ.

Đồng thời, đảng viên tham dự sinh hoạt cũng tích cực đóng góp, tham gia nhiều ý kiến với chi ủy, đảng ủy cơ sở những vấn đề bức xúc ở khóm, ấp như: làm đường giao thông nông thôn, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, các tệ nạn xã hội... trên địa bàn dân cư để chi ủy, đảng ủy cơ sở triển khai thực nhiệm vụ chính trị tại địa phương có hiệu quả.

Hầu hết cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác và nơi cư trú theo dõi, quản lý chặt chẽ đảng viên thuộc diện được giới thiệu theo quy Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể: cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác lập sổ theo dõi giới thiệu đảng viên, phân công cấp ủy viên theo dõi và định kỳ hoặc khi cần thiết trao đổi với đại diện cấp ủy nơi cư trú để nắm tình hình đảng viên thực hiện nghĩa vụ; tập hợp ý kiến nhận xét đảng viên của cấp ủy nơi cư trú và chỉ đạo chi bộ trực thuộc xem xét, xử lý những vấn đề liên quan đến đảng viên.

Đối với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú cũng có lập sổ theo dõi đảng viên về giữ mối liên hệ, phân công cấp ủy viên theo dõi quản lý; tiếp nhận đảng viên, giới thiệu về chi bộ khóm, ấp quản lý và thông báo cho cấp ủy nơi công tác; cung cấp tình hình đảng viên thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú hàng năm; góp ý với đảng viên nơi cư trú cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác.

Qua triển khai thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” đã tăng cường công tác quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt với cấp ủy nơi đảng viên cư trú cũng như bản thân đảng viên và gia đình thực hiện nghĩa vụ công dân đối với địa phương.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn