Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri

Cập nhật ngày: 28/06/2019 05:45:31

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sớm xem xét, ban hành chương trình tổng thể, chương trình các môn học và các văn bản hướng dẫn các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu... để đảm bảo triển khai Chương trình theo lộ trình được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 51 ngày 21/11/2017.

Bộ GD&ĐT trả lời ý kiến cử tri như sau:

Về ban hành chương trình giáo dục phổ thông, ngày 26/12/2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình phổ thông mới, bao gồm chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

Về văn bản hướng dẫn các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu, Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1436 ngày 29/10/2018 phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.

Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 (Công văn số 428 ngày 30/1/2019); đề nghị các cơ sở GD&ĐT thực hiện Công văn số 344 ngày 24/1/2019 về việc hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông; đến nay, hầu hết các địa phương đều tích cực công tác chuẩn bị.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Thông tư chuẩn cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông mới, dự kiến ban hành trong quý II năm 2019.

T.T

Gửi bình luận của bạn