Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Cập nhật ngày: 03/07/2020 13:52:36

ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ổn định, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh được thủ trưởng các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, giải quyết. Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực.


Công tác tiếp, đối thoại công dân luôn được lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, thực hiện nghiêm túc

Công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất được thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng quy định. Công tác đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết được thực hiện nghiêm, chất lượng các cuộc đối thoại, tiếp xúc được nâng cao, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh. Đối với các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn công tác kiểm tra, rà soát, qua đó đã kịp thời trả lời các khiếu nại của người dân, được sự đồng thuận của cấp Trung ương.

Qua 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính đã tiếp 2.747 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 439 lượt so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 15%). Về tiếp công dân định kỳ, đột xuất, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành đã tổ chức tiếp 451 lượt với 482 người. Trong kỳ, các cơ quan hành chính tiếp nhận 1.068 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 15% (164 đơn) so với cùng kỳ năm 2019.

Nhìn chung, việc tiếp nhận, xử lý đơn được quan tâm, thực hiện đúng quy định pháp luật; các vụ việc mới phát sinh đã được xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở, việc phân loại, xử lý đơn được thực hiện đúng quy định. Các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp được các cấp, các ngành tập trung rà soát và thông báo trả lời bằng văn bản theo đúng quy định, được sự đồng thuận của các cơ quan bộ, ngành Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, công tác này còn gặp một số khó khăn như các quy định pháp luật về đất đai hiện hành, nhất là các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc quản lý đất công thiếu chặt chẽ; việc lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế dẫn đến khó khăn trong giải quyết vụ việc làm phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục phát huy công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác dân vận trong việc tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư ở địa phương. Đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân theo quy định; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo; xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bất cập của chính sách, pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo như thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn