Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 13/07/2020 05:46:29

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

4. Nguyên nhân hạn chế

4.1. Nguyên nhân khách quan

Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, những tác động trái chiều của quá trình toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường và công nghệ mới ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Sự thay đổi nhanh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gây lúng túng trong công tác quản lý.

Tình hình an ninh chính trị, khu vực ngoại biên có yếu tố không thuận lợi, phần nào ảnh hưởng đến Tỉnh. Các thế lực phản động, thù địch luôn tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hoá.

Vị trí địa lý không thuận lợi, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng còn nhiều yếu kém, nhưng chưa được Trung ương đầu tư. Việc giữ nhiều diện tích đất trồng lúa theo Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ (giữ hơn 64% diện tích đất trồng lúa nước) gây hạn chế đến sự phát triển kinh tế và ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân. Tình hình thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

4.2. Nguyên nhân chủ quan

Việc cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết có nơi chưa kịp thời, có lúc chưa sát thực tiễn của địa phương, đơn vị. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa mạnh dạn thay đổi nhận thức và phương thức lãnh đạo, thiếu khát vọng, quyết tâm chính trị để xây dựng địa phương, đơn vị. Chưa chủ động triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thu hút đầu tư chưa nhiều, đạt hiệu quả chưa cao. Các quyết sách của Tỉnh chỉ mới ở giai đoạn đầu và chưa huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; công tác khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được nhận diện còn chậm.

Một số nơi còn trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo của cấp trên, thiếu chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu tinh thần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng Đảng. Đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn khó khăn, do phải đi làm ăn xa nên bỏ sinh hoạt Đảng.

Công tác phối hợp giữa một số ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có lúc, có mặt chưa chặt chẽ, thiếu chủ động đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển địa phương.

Một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa gương mẫu, thiếu tâm huyết hoặc chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương. Việc định hướng thông tin, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời.

Một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn để xảy ra sai phạm, vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phải xử lý; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên “tham nhũng vặt” ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân, chưa tạo được sự thống nhất thực hiện nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp uỷ chưa tập trung đúng mức, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, giảm ý chí chiến đấu, thiếu bản lĩnh trước những cám dỗ của lợi ích vật chất. Công tác sắp xếp, điều động, bố trí cán bộ có lúc, có nơi còn bị động, làm cho việc thực thi nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị còn hạn chế.

Một vài cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa đầy đủ; công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hoá các văn bản của Trung ương, Tỉnh về công tác dân vận một số nơi chậm, chưa cụ thể; việc bố trí cán bộ một vài nơi còn chấp vá; vai trò tham mưu, đề xuất của ban dân vận cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội có nơi chưa kịp thời.

(Còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác