Khắc phục hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 12/10/2018 11:11:05

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có yêu cầu các lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Xây dựng khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính quý III.

Trong đó, các Sở phải tập trung khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra như: việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan, quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cập nhật niêm yết kịp thời và đầy đủ các TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định. Các Sở chưa được kiểm tra, trên cơ sở kết quả kiểm tra đã nêu, tiến hành kiểm tra trong nội bộ, xem xét các nội dung để tránh các sai sót tương tự.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công và các sở, ngành tỉnh có liên quan khắc phục kịp thời những lỗi phát sinh của phần mềm một cửa điện tử, cập nhật đầy đủ các biểu mẫu theo đúng quy định hiện hành; tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Văn phòng UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch rà soát TTHC, niêm yết TTHC đúng quy định, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công.

Sở Tài chính tiếp tục kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; kịp thời kiến nghị, sửa đổi hình thức áp dụng phù hợp theo hướng tích hợp các quy trình; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo đúng thời gian và nội dung quy định.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn