Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở

Cập nhật ngày: 14/09/2018 09:20:18

ĐTO - Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vừa đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng để kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác CCHC.


Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Qua kiểm tra công tác CCHC, Đoàn nhận thấy các Sở đều có ban hành kế hoạch CCHC, thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành công khai niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) đúng quy định, làm tốt công tác truyên truyền về thực hiện cải cách TTHC với nhiều hình thức.

Triển khai vận hành phần mềm một cửa điện tử, làm tốt công tác tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ trên phần mềm đúng hẹn; công tác an toàn, an ninh thông tin được quan tâm, đồng thời thực hiện tốt việc áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia.

Ngoài ra, các Sở cũng đ ban hnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, sử dụng biên chế đúng quy định... Bên cạnh những mặt làm tốt, các Sở vẫn cịn một số mặt hạn chế như: chưa kiểm tra, đánh giá kết quả phân công, phân cấp, ủy quyền, chưa ban hành quy chế tại một cửa liên thông, hồ sơ bổ nhiệm chưa chặt chẽ đúng quy định, giải quyết hồ sơ cịn trễ hẹn.

Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị các Sở phát huy những mặt tích cực và cần khắc phục những mặt cịn thiếu xót trong công tác CCHC, cần tăng cường giải quyết thủ tục hồ sơ theo cấp độ 3 trực tuyến, dịch vụ công ích, thường xuyên cập nhật TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở, quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, rà soát khắc phục những nhiệm vụ CCHC chưa làm được...

MT

Gửi bình luận của bạn