Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cập nhật ngày: 08/11/2019 15:26:34

Công tác rà soát, sắp xếp giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Thực hiện giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (viết tắt Nghị quyết số 18) trên địa bàn tỉnh mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Số người hưởng lương và phụ cấp ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết luận số 1006-TB/TU về phân bổ số người hưởng lương từ ngân sách trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện từ năm 2019 - 2021 (đến năm 2021, giảm khoảng 22% so với năm 2015 và khoảng 11% so với biên chế Trung ương phân bổ 1.363 biên chế). UBND tỉnh ban hành Quyết định số 549 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị và địa phương giai đoạn 2018 - 2021 với tổng số cán bộ, công chức, viên chức điều chỉnh, bổ sung đưa vào tinh giản biên chế giai đoạn 6 tháng cuối năm 2018; đến ngày 31/12/2021 dự kiến có 3.133 người (trong đó các cơ quan, tổ chức hành chính là 189 người; các đơn vị sự nghiệp là 2.944 người), bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo lộ trình của Trung ương.

Ngày 25/7/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/TU về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021. BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh đang tham mưu BTV Tỉnh ủy các Đề án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức Hội. Hiện nay, các cơ quan trực thuộc cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đều thực hiện theo khung quy định của Trung ương.

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 31 đơn vị trực thuộc cấp ủy, HĐND, UBND, với 120 lãnh đạo (trong đó có 29 lãnh đạo cấp trưởng và 79 lãnh đạo cấp phó), giảm 9 người, với 185 đầu mối cấp phòng, giảm 29 đầu mối, với 373 lãnh đạo cấp phòng, giảm 32 người. Đã sáp nhập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giảm 5 đầu mối, với 16 lãnh đạo cấp phòng, trong đó có 5 cấp trưởng, 11 cấp phó. Cấp huyện có 12 huyện, thị xã, thành phố; mỗi địa phương cấp huyện có 12 đơn vị trực thuộc gồm: 5 cơ quan Đảng, 6 tổ chức chính trị - xã hội, 1 đơn vị sự nghiệp của Đảng,  tổng cộng có 288 cơ quan với 732 lãnh đạo, trong đó có 252 cấp trưởng, 480 cấp phó (giảm 66 người). Đối với cấp xã thời điểm 30/4/2015 số người hưởng lương và phụ cấp ngân sách nhà nước là 8.454 người, đến 30/6/2019 là 6.586 người, giảm 1.868 người.

UBND tỉnh đã ban hành Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn. UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai thực hiện thí điểm giai đoạn 1 của Đề án tại Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh; 2 Bộ phận “một cửa” của huyện Thanh Bình và Tam Nông; 4 Bộ phận “một cửa” cấp xã. Tiếp theo, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 tại 4 huyện, thị xã và 23 đơn vị cấp xã. Đây là cách làm mới mà tỉnh Đồng Tháp mạnh dạn thực hiện nhằm giúp cho các cơ quan hành chính tinh giản biên chế, giảm tải công việc và khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư, cũng như mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn