Phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Cập nhật ngày: 03/08/2020 16:16:48

ĐTO - Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp được Hội đồng nhân dân tỉnh thống qua tại kỳ họp thứ 15 ngày 10/7/2020.

Nghị quyết này quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản, thu hồi tài sản, điều chuyển tài sản, bán tài sản, thanh lý tài sản, xử lý tài sản (trong trường bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên nhân khác theo quy định của pháp luật) kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Trong đó, về thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh phê duyệt Đề án thuộc cấp tỉnh quản lý trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); UBND cấp huyện phê duyệt Đề án thuộc cấp huyện quản lý trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng NN&PTNT hoặc Phòng Kinh tế.

UBND tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở NN&PTNT đối với các trường hợp: Điều chuyển giữa các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh; điều chuyển giữa cấp tỉnh và cấp huyện; điều chuyển giữa cấp huyện khác đơn vị hành chính. UBND cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng NN&PTNT hoặc Phòng Kinh tế.

Về thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, UBND tỉnh quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc cấp tỉnh quan lý trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở NN&PTNT. Riêng bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với đất, mặt nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh giao Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định tại điểm c khoản 2 Đieu 27 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP. UBND cấp huyện quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc cấp huyện quản lý trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng NN&PTNT hoặc Phòng Kinh tế.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/7/2020.

T.T

Gửi bình luận của bạn