Phát huy trí tuệ tập thể để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng

Cập nhật ngày: 02/01/2019 11:09:45

ĐTO - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ có trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật được các cấp ủy trên địa bàn huyện Lấp Vò quan tâm, tăng cường lãnh đạo, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. 
Ảnh: N.An

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên theo dõi và nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành tổ chức kỷ luật; tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc và phục vụ nhân dân được nâng lên.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn tuân thủ Quy chế làm việc, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể; xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ và từng đảng viên.

Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức luôn được các cấp ủy quan tâm đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, ấp, khóm cũng được quan tâm bảo đảm về số lượng và chất lượng. Nhìn chung, trong công tác quy hoạch, bố trí, đào tạo, sử dụng cán bộ được các cấp ủy đảng cân nhắc chặt chẽ và tiến hành thận trọng các bước, bảo đảm phù hợp trình độ, năng lực cán bộ và quy định của Đảng, Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng theo Điều lệ, các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy còn quyết định thành lập nhiều đoàn kiểm tra theo chuyên đề do đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra hàng chục lượt đối với tổ chức đảng, đơn vị về việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện Lấp Vò.

Hơn 2 năm qua, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện Lấp Vò đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 68 đảng viên vi phạm (có 16 cấp ủy viên các cấp), chiếm 1,38% đảng viên trong Đảng bộ. Ngoài ra, còn xóa tên 70 đồng chí, đưa ra khỏi Đảng 7 đồng chí, đình chỉ sinh hoạt Đảng 7 đồng chí; xử lý pháp luật 5 trường hợp bị phạt tù.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo về vận động quần chúng. Theo đó, địa phương đã khảo sát, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn và khóm, ấp. Các cấp ủy đảng có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, xác định được vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn