Đồng Tháp

Thực hiện giai đoạn 3 Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Cập nhật ngày: 29/05/2019 12:58:13

Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tập trung vào việc Bưu điện tỉnh tham gia tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện giai đoạn 3.

Về thời gian thực hiện đối với 3 cấp tỉnh, huyện, xã chuyển giao một số nhiệm vụ từ ngày 1/8/2019, bố trí trụ sở Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công sang tòa nhà Bưu điện tỉnh từ tháng 12/2019.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được UBND tỉnh chọn thực hiện thí điểm trong giai đoạn 3 của Đề án gồm: Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ Hành chính công và các sở, ngành tỉnh được chọn mở rộng thực hiện chuyển giao nhiệm vụ; các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò, Châu Thành, TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc; 29 đơn vị hành chính cấp xã với lộ trình đến năm 2020. Riêng các huyện, thị xã đã triển khai thực hiện giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì mở rộng thí điểm thực hiện chuyển giao nhiệm vụ đối với các lĩnh vực, thủ tục khác.

Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện; tập huấn, hướng dẫn các nội dung cơ bản của Đề án trước khi giai đoạn 3 chính thức thực hiện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được chọn thí điểm giai đoạn 3 chủ động triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời chỉ đạo phòng, ban, công chức Một cửa, công chức chuyên môn tập huấn, hỗ trợ nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ được chuyển giao; xây dựng quy trình thực hiện cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch đối với các TTHC được chuyển giao để công tác phối hợp thực hiện được dễ dàng, thuận lợi. Đảm bảo khi nhân viên Bưu điện thực hiện được nhiệm vụ chuyển giao, thủ trưởng đơn vị mới tiến hành bàn giao công việc và điều động công chức, viên chức về lại phòng, ban, đơn vị chuyên môn.

Chủ tịch UBND cấp huyện đề xuất danh mục cụ thể các lĩnh vực, TTHC tiếp tục chuyển giao cho Bưu điện thực hiện tại cấp huyện và cấp xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo lộ trình của Đề án.

Tính đến nay, Đề án đã được thực hiện giai đoạn 1 (từ ngày 1/8/2018) và giai đoạn 2 (từ ngày 5/11/2018). Theo đó, ở cấp tỉnh và cấp huyện đã chuyển giao cho Bưu điện tỉnh nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh và 6 Bộ phận Một cửa cấp huyện và 27 đơn vị hành chính cấp xã.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn