Triển khai thực hiện các mô hình điểm Đề án 06

Cập nhật ngày: 23/10/2023 05:21:50

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mục đích của Kế hoạch là tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg tại tỉnh Đồng Tháp trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và Ứng dụng công dân số tỉnh trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch yêu cầu phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cơ sở là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số; nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Quá trình triển khai thực hiện phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm tại địa phương.

Phạm vi triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và được triển khai bằng 40 mô hình theo 5 nhóm: Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (4 mô hình); nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (15 mô hình); nhóm tiện ích phục vụ công dân số (11 mô hình); nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính (3 mô hình); nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp (7 mô hình). Thời gian thực hiện từ tháng 10/2023 và những năm tiếp theo.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn