Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 15/07/2020 05:07:18

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

5. Một số kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X

(1) Giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ, tổ chức đảng, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, đề cao vai trò người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân, là nền tảng để xã hội đồng thuận, nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

(2) Quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, phát huy mạnh mẽ dân chủ trong nhân dân, tinh thần “chăm chỉ - tự lực - hợp tác” của nhân dân, sức mạnh là ở lòng dân, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới, các chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

(3) Nắm vững chủ trương, đường lối, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn; triển khai các giải pháp đồng bộ, gắn liền với công tác tư tưởng, dân vận, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát của Đảng; rèn luyện phong cách làm việc của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sức mạnh của toàn xã hội thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

(4) Phong cách lãnh đạo phải gần dân, sát cơ sở, chủ trương phải xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của người dân, vì nhân dân mà phục vụ, phát hiện và tận dụng mọi cơ hội, lựa chọn đúng vấn đề để khơi dậy tiềm năng, xác định đúng những vướng mắc có tác động lớn để tập trung xử lý; kiên trì thực hiện những chủ trương, giải pháp đúng đắn đã được kiểm nghiệm từ thực tiễn, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, điều chỉnh, bổ sung chủ trương, giải pháp khi tình thế thay đổi; tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém, vướng mắc kéo dài cản trở sự phát triển của Tỉnh.

(5) Chủ động thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết, giao từng chỉ tiêu cho tổ chức, cá nhân cụ thể. Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, kiên quyết chống “bệnh thành tích, bệnh hình thức”. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực.

(6) Thực hiện tốt công tác cán bộ, lựa chọn, sàng lọc, sử dụng cán bộ hết sức công tâm, khách quan để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chăm lo cho đời sống cán bộ, đảng viên để toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhất quán tư tưởng và hành động của cả hệ thống chính trị, tạo ra sức mạnh tập thể và lan toả toàn xã hội; các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội cần có sự tham vấn của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phải xem người dân là trọng tâm của sự thay đổi và phát triển, chính quyền phải kiến tạo và đồng hành, không bao biện, làm thay.

(Còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác