ĐỒNG THÁP

Phê bình thủ trưởng cơ quan, địa phương nếu để xảy ra sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 24/07/2019 10:32:27

ĐTO - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công xem, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đưa kết quả thực hiện Chỉ số hài lòng là một trong những nội dung kiểm tra cải cách hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương và có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công đối với người dân, tổ chức. Đồng thời chỉ đạo kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc hướng dẫn lập hồ sơ và hẹn trả kết quả, tránh để xảy ra trường hợp trễ hẹn và người dân, tổ chức phải đi lại quá 1 lần, thực hiện nghiêm túc quy định thông báo cho cá nhân, tổ chức biết trước ít nhất 1 ngày so với ngày hẹn trả kết quả trong trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn so với thời gian hẹn cá nhân, tổ chức và thực hiện đầy đủ thư xin lỗi đối với trường hợp hồ sơ bị trễ hẹn theo quy định. Bên cạnh đó, đảm bảo thực hiện đúng quy định về việc giải quyết thủ tục hành chính, đưa đầy đủ tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết vào Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả theo đúng quy định; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp, thiết thực để cá nhân, tổ chức tiếp cận với các quy định về thủ tục hành chính.

Đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình, kết quả thực hiện tại các ngành, các cấp, nếu phát hiện cơ quan, địa phương nào vi phạm trong thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo các tiêu chí đánh giá của Chỉ số hài lòng thì kịp thời tham mưu UBND tỉnh có văn bản phê bình thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra phản ánh, kiến nghị không tốt trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì sẽ xem xét thực hiện hạ bậc Chỉ số Cải cách hành chính của năm.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn