Công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012
Toàn tỉnh kết nạp được 1.491 đảng viên

Cập nhật ngày: 09/07/2012 08:55:39

Theo báo cáo sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012, Ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình làm việc năm 2012 đề ra và một số nhiệm vụ phát sinh do cấp ủy giao.

Đặc biệt, Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu tốt cho cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện việc nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2011 và quy hoạch cán bộ (A1) cấp ủy tỉnh, huyện (tương đương) nhiệm kỳ 2015-2020 và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tính đến ngày 31-5-2012, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.491 đảng viên, nâng tổng số toàn tỉnh lên 45.777 đảng viên (tương đương 2,73% so với dân số); trong số đảng viên mới kết nạp, đoàn viên, thanh niên chiếm 68,48%. Các đơn vị kết nạp nhiều là huyện Tháp Mười 250 đồng chí, Đảng ủy Khối các cơ quan 213 đồng chí, huyện Lai Vung 122 đồng chí.
 
Ban Tổ chức cấp ủy huyện (tương đương) và tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận 163 trường hợp, trong đó có 130 người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (cán bộ lão thành cách mạng), 33 người hoạt động cách mạng từ ngày 1 -1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa ngày 19-8-1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) đã hy sinh, từ trần.


Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012

Hồng Ngự

Gửi bình luận của bạn