TX.Hồng Ngự

Công tác tuyên giáo gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh

Cập nhật ngày: 28/07/2020 05:07:36

ĐTO - Từ hiệu quả công tác tuyên giáo (TG) đã góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp Nhân dân TX.Hồng Ngự ra sức lao động, sản xuất, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đến nay, diện mạo đô thị và mức sống của Nhân dân được nâng lên rõ nét; địa phương hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao. TX.Hồng Ngự được công nhận đô thị loại III, hiện đang tiếp tục thực hiện quy trình trình Trung ương công nhận 2 xã lên phường và thị xã là thành phố trực thuộc tỉnh.


TX.Hồng Ngự ngày càng phát triển về kinh tế và xã hội

Đảm bảo định hướng thông tin, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng đến Nhân dân, Ban TG Thị ủy Hồng Ngự đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy và chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm đa dạng, phong phú, hướng về cơ sở như: thành tựu kinh tế - xã hội địa phương; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; các Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nhiệm vụ chính trị của địa phương”...

Trong năm 2019, đã tổ chức tuyên truyền miệng được 1.125 cuộc với hơn 23.200 lượt người dự. Hằng tháng, thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, CB, ĐV được thông tin đầy đủ, kịp thời những vấn đề có tính thời sự của đất nước và địa phương. Đồng chí Trần Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy xã An Bình A, TX.Hồng Ngự cho biết, Ban TG Thị ủy làm tốt công tác tham mưu BTV Thị ủy về định hướng thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giúp các cấp ủy cơ sở nói chung, Đảng ủy xã An Bình A nói riêng xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Từ đó, địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp tình hình thực tế, chăm lo tốt hơn đời sống người dân.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phản bác thông tin sai trái được chú trọng, Ban TG Thị ủy chủ động tham mưu Thường trực Thị ủy định hướng tư tưởng; tổ chức họp Bí thư các chi bộ, đảng ủy trực thuộc Thị ủy và thành viên tổ dư luận xã hội; định hướng tuyên truyền cho Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã, Đài truyền thanh thị xã; duy trì chương trình “Chính quyền đối thoại với Nhân dân qua sóng phát thanh” 2 tháng/lần, góp phần giải đáp những thắc mắc, bức xúc của người dân...

Theo đồng chí Nguyễn Thị Phương Trang - Phó Trưởng Ban TG Thị ủy Hồng Ngự, thời gian qua, Ban TG Thị ủy Hồng Ngự chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai quán triệt học tập, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Đảng, tập trung xây dựng các giải pháp tham mưu Thường trực, BTV Thị ủy Hồng Ngự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị trên địa bàn. Qua đó, kịp thời tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CB, ĐV và Nhân dân theo định hướng của Ban TG Tỉnh ủy. Đối với những thông tin thời sự mang tính nhạy cảm được BTV Thị ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền chặt chẽ, phù hợp theo từng đối tượng, giúp CB, ĐV và Nhân dân nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình.

Phát huy vai trò của công tác TG với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh, Ban TG Thị ủy Hồng Ngự tập trung làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu BTV Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

NHẤT MAI

Gửi bình luận của bạn