Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm

Cập nhật ngày: 09/07/2012 08:55:53

5 đơn vị gồm: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình, Phân xã Đồng Tháp vừa ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/CP, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo 5 đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền
phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015

Theo đó, một số nội dung phối hợp tuyên truyền: Mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 48-CT/TW, Nghị quyết 09/CP, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015; các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm; quán triệt 5 nội dung, 9 giải pháp trọng tâm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong Chỉ thị 48-CT/TW; trách nhiệm của sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm. Những vấn đề mới trong công tác phòng, chống tội phạm tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân chủ động phát hiện, phòng ngừa; những mô hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm... nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn