Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò: Kiểm điểm tập thể và cá nhân

Cập nhật ngày: 18/12/2014 13:29:39

Ngày 18/12/2014, đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân đối với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lấp Vò.


Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho thấy, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo cơ bản khắc phục xong 10/10 nội dung hạn chế, khuyết điểm được kết luận tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình và một số nội dung phát sinh sau kiểm điểm.

Trong đó, nổi bật là lãnh đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong  một số cán bộ, đảng viên, nhất là giải quyết chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời tình hình cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện tham gia các tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của các tập thể, cá nhân thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, BTV Huyện ủy có tuân thủ đầy đủ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, luôn đề cao và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, duy trì và thực hiện tốt chế độ hội nghị của cấp ủy theo Quy chế làm việc. Từ đó, tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao, thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao.

Đối với công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ cơ bản thực cơ bản thực hiện đúng quy trình và quy định theo phân cấp quản lý. Kết quả cho thấy, cán bộ được điều động, luận chuyển đều phát huy năng lực, sở trường, bước đầu mang lại hiệu quả, được cấp ủy, cán bộ, đảng viên đồng tình.

Công tác giám sát thường xuyên được BTV Huyện ủy quan tâm thực hiện đạt kết quả tích cực và từng bước đi vào nề nếp. Trong đó, nổi bật là thành lập 13 Tổ giúp việc các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bước đầu đạt được hiệu quả.

Tại hội nghị lần này, tập thể BTV Huyện ủy cũng chỉ ra được nguyên nhân hạn chế, do tập trung nhiều cho các nhiệm vụ trong tâm, thiếu quan tâm đến một số mặt công tác khác, nên kết quả đạt được chưa đồng bộ; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền ở một số ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu kiên quyết trong công tác chỉ đạo, điều hành, chưa kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ, công chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể BTV Huyện ủy, nhất là đoàn kết nội bộ, phát huy nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Dương yêu cầu tập thể BTV Huyện ủy phải chỉ ra được những hạn chế để phân tích nguyên nhân và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Riêng đối với công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở cần chỉ ra một số nội dung giúp cấp ủy tìm ra giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương được tốt hơn; trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cần có định hướng cụ thể, đánh giá hiện trạng, thực tiễn, đồng thời xác định nông nghiệp vẫn là nền tảng cho sự phát triển.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn