Đồng Tháp

Khai mạc hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX)

Cập nhật ngày: 29/09/2014 14:28:12

Sáng ngày 29/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (khóa IX). Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.


Đại biểu chia tổ thảo luận

Hội nghị đã thông qua nhiều tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự UBND tỉnh; kết cấu, bố cục đề cương báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015…

Sau phiên khai mạc hội nghị, các đại biểu chia tổ thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng của năm 2014, ước thực hiện cả năm 2014 và kế hoạch năm 2015; xem xét kết quả lãnh đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tổ chức thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2014.

Đồng thời, thảo luận việc cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về văn hóa, định hướng lãnh đạo chương trình xuất khẩu lao động và quyết định những vấn đề trọng tâm của đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh; xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian còn lại của nhiệm kỳ không còn nhiều là đến thời điểm tổ chức Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 sẽ nặng nề. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị. Do đó, nội dung chương trình hội nghị lần này là rất quan trọng, làm căn cứ để hoạch định chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2015.

Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Minh Hoan đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận các vấn đề trọng tâm như: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng của năm 2014, định hướng phát triển năm 2015 và công tác lãnh đạo thực hiện chương tình hành động năm 2014 của Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội; việc cụ thể hóa Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về văn hóa phù hợp với đặc điểm địa phương và con người Đồng Tháp; định hướng lãnh đạo tái khởi động chương trình xuất khẩu lao động; kết cấu, bố cục đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn