Năm 2019, đơn giản hóa từ 20% trở lên trên tổng số thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 24/12/2018 06:19:43

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo Kế hoạch, việc đơn giản hóa các TTHC trọng tâm trong năm 2019 gồm nhóm TTHC, quy định hành chính liên quan Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND TP.Cao Lãnh. Thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019 hoàn thành.

Ngoài nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chủ động tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên, hàng năm theo quy định.

Kết quả rà soát của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện phải đảm bảo đạt chỉ tiêu đề xuất đơn giản hóa tối thiểu là 20% trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành mình, cấp mình; đối với các cơ quan rà soát TTHC trọng tâm theo Kế hoạch này (Sở Nội vụ; Sở NN&PTNT; UBND TP.Cao Lãnh) phải đảm bảo đạt chỉ tiêu đề xuất đơn giản hóa tối thiểu là 30%. Trong đó, TTHC có đề xuất giảm thời gian không được tính vào chỉ tiêu mà Kế hoạch này đề ra.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở NN&PTNT; Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc rà soát TTHC; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các phương án đơn giản hóa, các sáng kiến cải cách TTHC. Kết quả rà soát TTHC gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/7/2019.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở NN&PTNT trong việc rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC đối với các đơn vị được giao chủ trì rà soát theo phân công tại Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Nội vụ, Sở NN&PTNT, UBND TP.Cao Lãnh trong quá trình thực hiện rà soát; kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những vướng mắc phát sinh; tổng hợp kết quả, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định vào ngày 20/8/2019.

T.T

Gửi bình luận của bạn