Thực hiện phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Cập nhật ngày: 28/08/2019 11:04:49

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có quyết định ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đối với phân cấp, phân công quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, số lượng người làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng các ngành tỉnh là trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các quyết định liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, biên chế thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh theo quy định pháp luật. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện là phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức bộ máy và biên chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức bộ máy và biên chế theo thẩm quyền quy định và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (trừ đơn vị sự nghiệp công lập loại I, loại II).

Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp quyết định nội dung thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau khi được UBND tỉnh phê duyệt hoặc những trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; công nhận Ban vận động thành lập hội; quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên, phê duyệt điều lệ và cho phép tiến hành đại hội; cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên quỹ; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức bên trong và các đơn vị trực thuộc trình cấp có thẩm quyền quyết định; quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc.

Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn điều kiện, thủ tục thành lập hội; theo dõi, kiểm tra hoạt động hội ở địa phương; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc cho từng ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý những vi phạm về công tác tổ chức, bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị.

Đối với phân cấp, phân công quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng các ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện được quy định cụ thể trong công tác cán bộ; tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động hợp đồng; tiếp nhận, điều động, chuyển công tác, biệt phái, phân công cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; nâng bậc lương, chuyển xếp lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức...

Bên cạnh đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu các hội cấp tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ cũng được quy định cụ thể. Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội cấp tỉnh...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2019 và thay thế Quyết định số 39 ngày 31/12/2014 và Quyết định số 48 ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn