Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương

Cập nhật ngày: 19/08/2019 13:42:21

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có quyết định ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Bộ chỉ số này có 9 chỉ số thành phần, bao gồm tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động của lãnh đạo; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; tính ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất.

Đối tượng được đánh giá bao gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ và các ban, ngành như Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục Thuế; Cục Hải quan; Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Hằng năm, căn cứ theo tình hình thực tế, đối tượng được đánh giá sẽ được điều chỉnh, bổ sung dựa trên đề xuất của Cơ quan điều phối hoặc Đơn vị tư vấn và được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện; Tổ chức lựa chọn Đơn vị tư vấn theo quy định của Luật Đấu thầu để thực hiện công tác khảo sát, đánh giá DDCI của tỉnh theo từng năm; tiếp nhận kết quả đánh giá, xếp hạng các sở, ban, ngành, địa phương và chủ trì thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức công bố công khai theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ phối hợp đề xuất, cung cấp danh sách đối tượng được khảo sát thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; phân công cán bộ đầu mối phối hợp với Đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác đánh giá DDCI của tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố; các Hội, Hiệp hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp và Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, lấy ý kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp truyền thông về việc triển khai đánh giá DDCI của tỉnh; kịp thời đưa tin trong quá trình khảo sát, lấy ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

T.T

Gửi bình luận của bạn