Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 20/07/2020 10:51:31

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

2. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tiên phong, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; tập trung thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực công nghiệp, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

3.1. Chỉ tiêu về kinh tế

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,5%.

(2) Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (tương đương 3.434 USD).

(3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8,0 đến 10%/năm.

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 26% GRDP.

(5) Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 42%.

3.2. Chỉ tiêu về xã hội đến năm 2025

(6) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 44%.

(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%.

(8) Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4% (dự kiến theo chuẩn mới).

(9) Có 30 giường bệnh/01 vạn dân.

(10) Có 10 bác sĩ/01 vạn dân.

(11) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.

(12) Có 90% xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

(13) Có thêm 06 đơn vị cấp huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

3.3. Chỉ tiêu về môi trường đến năm 2025

(14) Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98%.

(15) Có 100% chất thải nguy hại được xử lý.

3.4. Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, đoàn thể đến năm 2025

(16) Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%.

(17) Tỷ lệ đảng viên trên 4% dân số.

(18) Tỷ lệ tập hợp quần chúng của các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 55% số người có mặt tại địa phương.

(19) Có 70% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên.

(Còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác