Khắc phục các hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 16/07/2018 06:25:23

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương vừa có chỉ đạo để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại qua kiểm tra công tác cải cách hành chính quý II năm 2018 tại các huyện: Cao Lãnh, Thanh Bình, Tân Hồng và Hồng Ngự.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (được kiểm tra) khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu qua kiểm tra cải cách hành chính quý II năm 2018 và báo cáo kết quả khắc phục trước ngày 20/7/2018.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung về: Quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; đưa đầy đủ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính nhà nước khi có nhu cầu thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện thị xã, thành phố (chưa được kiểm tra) thực hiện kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại (nếu có), không để lặp lại những sai sót của các địa phương đã được kiểm tra.

Các sở, ngành tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tập huấn cho công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã về trình tự, thủ tục giải quyết các công việc theo đúng các quy định hiện hành, khắc phục những sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với lĩnh vực đất đai, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nhất là tình trạng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết của tổ chức, công dân.

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung khắc phục các lỗi phát sinh trên phần mềm một cửa điện tử tại cấp huyện và cấp xã; hỗ trợ các đơn vị xử lý nhanh chóng các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành phần mềm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chức năng thư xin lỗi, theo dõi kết quả trả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, đưa đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào phần mềm một cửa điện tử.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo trên.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn