Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)
Báo chí trong tỉnh luôn đổi mới và nâng cao chất lượng

Cập nhật ngày: 04/07/2012 07:12:19

Qua 5 năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác báo chí trong tỉnh luôn đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động. Báo chí tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của công cuộc đổi mới; tuyên truyền về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh. Các hoạt động tuyên truyền đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, định hướng tư tưởng và dư luận, làm cho nhân dân nhận thức đúng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí được tăng cường. Hoạt động của các Chi, Đảng bộ trong các cơ quan báo chí của tỉnh đã khẳng định được vai trò lãnh đạo chính trị tư tưởng đối với cơ quan báo chí. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của các Chi, Đảng bộ tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên ở các cơ quan báo chí.

Tỉnh đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo báo chí của Đảng, cơ quan quản lý báo chí của Nhà nước, Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí và người làm báo ở địa phương; Quy chế người phát ngôn, định hướng và cung cấp thông tin báo chí.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, những người làm báo được tỉnh quan tâm thực hiện. Trong những năm qua, tỉnh đã cử hàng chục cán bộ, công chức tham gia các lớp Đại học chuyên ngành, đào tạo sau Đại học, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Đến nay, gần 80% đảng viên trong các Chi, Đảng bộ của các cơ quan báo chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ quan báo, đài từng bước được trang bị hiện đại, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức, tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn, số lượng phát hành, phạm vi phủ sóng được tăng lên, làm tốt khả năng chi phối, định hướng thông tin và dư luận xã hội ở địa phương.

Riêng Báo Đồng Tháp tăng kỳ, tăng trang phát hành, phát triển trang Báo điện tử nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương và con người Đồng Tháp đến với các tỉnh bạn, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn