Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 03/08/2020 05:37:42

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

IV- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC GẮN VỚI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ, PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế

Tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo, tăng điều kiện tiếp cận giáo dục có chất lượng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phấn đấu đến năm 2025, hệ thống giáo dục - đào tạo được chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, một số cấp học tiếp cận với trình độ của một số nền giáo dục tiên tiến. Chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục, phát huy năng lực người học, coi trọng thực hành, thực tế; chú trọng giáo dục lối sống, đạo đức, nhân cách, lý tưởng và truyền thống cách mạng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát huy các giá trị chuẩn mực con người và thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát triển sâu, rộng nguồn nhân lực, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước theo hướng thực hiện cơ chế tự chủ gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục - đào tạo. Khuyến khích mở rộng xã hội hoá giáo dục - đào tạo ở các cấp học. Bảo đảm cân đối giữa phát triển giáo dục và chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Tỉnh, chuẩn hoá trình độ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao năng lực đối với lực lượng cán bộ, công chức trẻ, làm nòng cốt trong quản lý, nghiên cứu khoa học ở những ngành chủ lực, lĩnh vực có lợi thế, tiềm năng.

Mở rộng, tăng cường phối hợp và hợp tác để phát triển nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương. Xây dựng, phát triển cơ sở hệ thống dữ liệu về thị trường cung - cầu lao động và các cơ sở đào tạo, tạo cơ chế thực hiện đào tạo nghề theo yêu cầu, tiêu chí của doanh nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho nhân lực đáp ứng thị trường lao động nước ngoài.

Nâng cao năng lực, đổi mới, sáng tạo, huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp thu, ứng dụng và đổi mới công nghệ, cải thiện khả năng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường. Tham khảo các luận cứ, cơ sở khoa học chặt chẽ, vững chắc khi xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định cụ thể các giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ khả thi phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương, nhằm cải thiện năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Thu hút các dự án có hàm lượng khoa học và công nghệ cao; tìm kiếm hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường vào sản xuất nông nghiệp. Thúc đẩy sự liên kết giữa các tổ chức, đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ, các trường đại học, cao đẳng với cộng đồng doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tham gia nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong sản xuất. Tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi, thực hiện hiệu quả chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ khoa học và công nghệ. Quan tâm các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, thực hiện chế độ đãi ngộ đối với những người có sáng tạo trong lao động.

(còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác