Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 07/08/2020 13:46:34

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(tiếp theo)

3. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội

Phát triển dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng đa dạng của nhân dân. Chú trọng công tác dân số và bảo vệ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Thực hiện đồng bộ các giải pháp sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động tuyến y tế cấp huyện, cấp xã theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, y tế dự phòng, y tế cộng đồng, phòng bệnh để giảm tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên. Xã hội hoá các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào phát triển y tế kỹ thuật cao, trung tâm y tế chuyên sâu. Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ các đối tượng bảo trợ xã hội, triển khai các mô hình tổ chức linh hoạt, phát triển loại hình thầy thuốc gia đình phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khoẻ người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân.

Thực hiện có hiệu quả chính sách với người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, kết hợp với nguồn lực nhà nước. Cập nhật, bổ sung và triển khai thực hiện tốt các chính sách tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách ưu đãi với người có công. Tăng cường giải pháp hỗ trợ người có công phát triển sản xuất, học nghề, việc làm, tiếp cận các dịch vụ cơ bản xã hội, đặc biệt là người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ở nông thôn, vùng biên giới.

Nâng cao chất lượng sống của người dân và chất lượng, hiệu quả trợ giúp cho các đối tượng yếu thế, neo đơn. Huy động nguồn lực để thường xuyên thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người bị bệnh tâm thần. Thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo, nhất là chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm mọi người dân tiếp cận giáo dục, y tế, văn hoá, hưởng thụ các thành quả phát triển của Tỉnh.

Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội, nhất là các vấn đề về quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ giữa lao động với doanh nghiệp, vấn đề tạo điều kiện để người dân có việc làm và thu nhập ổn định, đủ điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động. Củng cố và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chú trọng việc làm và thu nhập của dân cư nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

(còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác