Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 10/08/2020 05:20:46

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

V- XÂY DỰNG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

1. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, liêm chính, phục vụ; cán bộ, công chức, viên chức tận tuỵ với nhiệm vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Xây dựng chính quyền thân thiện, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, trách nhiệm với nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Hoàn thiện nền công vụ để nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động hành chính công, kiến tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, phục vụ nhân dân.

Đổi mới phương pháp làm việc, phân cấp quản lý; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát công việc, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện mô hình chính quyền điện tử.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với việc cải cách hành chính, chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với việc cải cách hành chính, chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chú trọng chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cấp xã. Nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan chuyên môn, chấn chỉnh công tác tổ chức phối hợp giữa các cơ quan và giữa cấp trên với cấp dưới.

Xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ và thực hiện tốt quyền giám sát của nhân dân.

3. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, kỷ luật công vụ, phong cách làm việc, văn hoá ứng xử; rèn luyện kỷ luật công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng phục vụ công tác.

Trên cơ sở xác định vị trí việc làm của từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức tiến hành kiện toàn tổ chức, bộ máy, tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giản biên chế của từng cơ quan. Chấp hành đúng các quy định về tuyển dụng, quản lý, quy hoạch, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

(còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác