Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 12/08/2020 15:13:37

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

VI- XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

1. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức

Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng hơn nữa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tăng cường quản lý báo chí và xuất bản.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị, định hướng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện cơ hội chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu địa phương, đơn vị; nâng cao vai trò của chi bộ trong công tác quản lý, kiểm tra đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên. Thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. Tiếp tục thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa các cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.

2. Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức

Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khoá XII. Sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện hợp nhất một số cơ quan, đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Cơ bản thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng.

3. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tập trung công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh trước mắt và lâu dài, chú trọng việc phát hiện, bổ sung cán bộ trẻ, nữ, có năng lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm cơ cấu, tính kế thừa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi những tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý, giám sát để xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện có chất lượng và nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ.

(còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác