Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 14/08/2020 09:43:06

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Kịp thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn,... của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là nhiệm vụ giám sát thường xuyên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát, giám sát của các cơ quan nhà nước, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đổi mới, kiện toàn uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng theo hướng chuyên nghiệp hoá, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

5. Tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và kiên quyết, kiên trì trong phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, phải gương mẫu, trách nhiệm và quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng để ngăn chặn từ gốc nguyên nhân phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; giải quyết hiệu quả các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Tỉnh. Duy trì quan hệ hợp tác với chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Prây-veng, Vương quốc Campuchia thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế; khắc phục ngay những khó khăn, yếu kém trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, chú trọng biện pháp khắc phục, thu hồi triệt để các tài sản tham nhũng. Thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng ngay trong cơ quan thực hiện phòng, chống tham nhũng; sàng lọc, lựa chọn người có đức, có tài, bố trí vào các cơ quan phòng, chống tham nhũng.

Tạo điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin phản ánh, cung cấp những biểu hiện tham nhũng trong hệ thống chính trị. Công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là đối với hệ thống chính trị. Đổi mới lề lối, phong cách làm việc, giảm giấy tờ, hội họp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. Phát huy vai trò người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Xây dựng phong cách lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng thật sự dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc sát thực tiễn, nắm chắc tình hình và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề bức thiết phát sinh.

(còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác