Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 17/08/2020 10:20:09

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

VII- PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐI ĐÔI VỚI KỶ CƯƠNG, BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÂN DÂN; TIẾP TỤC TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

1. Tiếp tục phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn kỷ cương

Nhận thức sâu sắc và thực hành rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến.

Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Phát huy tối đa, chất lượng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình, nhất là ở xã, phường, thị trấn, nhằm tạo sự đồng thuận cao của xã hội và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI.

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương, đề cao trách nhiệm công dân. Coi trọng kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm quyền dân chủ và làm chủ của nhân dân.

2. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực với cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy, tập hợp rộng rãi nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết đại hội; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Nâng chất lượng, phát triển các mô hình tự quản, liên kết nhằm kích hoạt ý thức, trách nhiệm của nhân dân đối với các phần việc của cộng đồng dân cư; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội. Phát động sâu rộng phong trào thi đua xây dựng văn hoá công vụ, văn hoá công sở; rà soát giảm các thủ tục hành chính còn gây phiền hà đối với tổ chức và công dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị, địa phương hết lòng phục vụ nhân dân.

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận để hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Tỉnh nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Định hướng chủ trương, nhiệm vụ công tác dân vận kịp thời, sát thực tế; sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; giải quyết tốt mối quan hệ hài hoà, chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng đến xây dựng ý thức, khơi dậy tinh thần “chăm chỉ - tự lực - hợp tác” trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong Tỉnh; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thông qua mô hình, phong trào thi đua nhằm tập hợp rộng rãi nhân dân tham gia vào các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư; khơi dậy, mở rộng tính liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của người dân, tạo cho người dân khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận. Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

(còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác