Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 24/08/2020 10:39:07

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

VIII- TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI, BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tập trung đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ; củng cố, phát triển khu kinh tế quốc phòng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân và toàn xã hội đối với yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Tập trung giải quyết các yếu tố tiềm ẩn phức tạp đối với an ninh, trật tự. Đấu tranh hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và ứng phó hiệu quả với an ninh phi truyền thống. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an toàn tuyệt đối tuyến biên giới. Xây dựng lực lượng quân đội, công an, biên phòng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, khai thác hiệu quả các cửa khẩu, các chợ đường biên, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hoá.

(còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác