Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

Cập nhật ngày: 27/08/2020 05:55:13

(Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI)

(Tiếp theo)

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, thực hiện nghiêm đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa các ngành, các cấp, các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại theo chủ  trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, triển khai toàn diện, đồng bộ các hoạt động đối ngoại, trọng tâm là hợp tác kinh tế theo hướng khả thi, cụ thể, thiết thực và chủ động trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, tìm các giải pháp tối ưu để thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Tỉnh, trong đó, ưu tiên đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế nhằm thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Duy trì, ổn định, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống trên nhiều lĩnh vực với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; tích cực, chủ động tìm hiểu, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của một số nước khác; chú trọng các hoạt động ngoại giao văn hoá, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên tuyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh, con người tỉnh Đồng Tháp nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế, từng bước xây dựng thương hiệu địa phương; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Xây dựng chiến lược quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại ngày càng chuyên nghiệp.

(còn tiếp)

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác